Ugovor o kupoprodaji na daljinu

Član 1

Ugovor o kupoprodaji robe na daljinu izmedju kupca i prodavca robe, smatraće se potpisanim prihvatanjem uslova kupovine od strane kupca.

Član 2

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu.
Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.
Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen posredstvom internet prodaje kao sredstva komunikacija.

Pretpostavke za zaključenje ugovora

Član 3

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

1) osnovnim obeležjima robe;
2) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrdivanje identiteta Prodavca;
3) prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;
7) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski;
8) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ako se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife koja se plaća za korišćenje određenog sredstva komunikacije);
9) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;
10) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;
10) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom) I to: ukoliko je roba proizvedena prema posebnim zahtevima kupca ili je jasno personalizovana.

Član 4

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.
Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac za odustanka sadrži:
– naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;
– način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;
– obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.
U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana dana kada je poslao obrazac za odustanak, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.
Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Danom raskida ugovora smatra se dan kada je Prodavac primio obrazac za odustanak.

Izuzeci od prava na raskid ugovora

Član 5

Izuzetno od odredbe člana 4. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u slučajevima predviđenim članom 37. Zakona.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u odredjenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva relevantni su sledeći:
-isporuka robe prema posebnim zahtevima kupca
-isporuka robe koja je jasno personalizovana

Saobraznost robe i nedostaci

Član 6

Kupac je dužan da nakon prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da odmah, bez odlaganja istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.
U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je, u skladu sa tim zakonom, ugovoreno drugačije.

Propuštanje preuzimanja robe

Član 7

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.
Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Vansudsko rešavanje sporova

Član 8

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.

U slučaju nemogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, nadlezan je Privredni sud u Beogradu.